text1

Vyhľadávanie

V ponuke je 67 nehnuteľností.

NA PREDAJ Lukratívne pozemky! – Košťany nad Turcom

Popis ponúkanej nehnuteľnosti:

PONUKA:
Ponúkam na predaj lukratívne pozemky s rozlohou od 566m² - 1919m² vhodné na bývanie v tichej a kľudnej lokalite. Pozemky sa nachádzajú na hranici katastrov Martin a Košťany nad Turcom. Na každom pozemku sú inžinierske siete. Autom 5 minút od centra mesta Martin.

ROZLOHA:
Výmera jednotlivých parciel : od 566m² - do 1919m²

POPIS:
Projektová stavba je navrhnutá ako oplotené sídlo rodinných domov s chráneným vstupom, s komlexným vybavením vnútroareálových komunikácií s napojením na štátnu cestu č.I/65, chodníkov a inžinierskych sietí, napojených na verejné inžinierske siete. Účelovou funkciou novonavrhovanej stavby je vytvoriť uzavreté sídlo s obytnou funkciou.
Stavebné parcely sa nachádzajú v extraviláne obce Košťany nad Turcom. Výstavba je navrhovaná na pozemku mimo zastavaného územia obce Košťany nad Turcom, ale v súlade s územným plánom pre túto časť extravilánu, určenú na obytné účely. V územnom pláne leží väčšou časťou plochy na ploche, určenej pre bývanie.Projekt stavby rieši na tejto ploche 29 rodinných domov.
Projektovaná stavba, ako oplotením uzavreté sídlo, má vlastný urbanizmus, daný zokruhovaním komunikácii pomedzi budúce súkromné parcely s rodinnými domami. Budovy so zmiešanou funkciou lemujú západnú hranicu s priemyselnou zónou a tvoria vnútornú bariéru areálu voči dopravnému zaťaženiu a hluku na štátnej ceste č.I/65. Rozmiestnenie budúcich súkromných parciel voči vnútroareálovým komunikáciám je navrhnuté tak, aby každý rodinný dom mal kolmo na komunikáciu orientované prístupové chodníky a spevnené plochy do objektu a do garáže. Súčasne táto poloha domov a spevnených plôch voči svetovým stranám je riešená tak, aby užitková plocha záhrady bola čo najväčšou časťou orientovaná na teplé – slnečné strany. Poloha domov má pravidelný rytmus, rovnaké typy domov sú radené vedľa seba.
Stavba je navrhnutá ako uzavreté sídlo, so vstupným objektom s bránou s technológiou pre povolený vstup – technologické zariadenie vstupného objektu na otváranie brány s kamerovým systémom je umiestnené na parcele č. 616/125. Každý budúci vlastník spolu s nehnuteľnosťou obdrží príslušné ovládacie zariadenie pre vjazd a výjazd, kamerový systém ako súčasť nehnuteľnosti a zaškolenie pre diaľkové ovládanie vstupu návštev.

Kolaudačné rozhodnutie:
Komunikácie a spevnené plochy
Obec Košt'any nad Turcom, ako príslušný špeciálny stavebný úrad v zmysle rozhodla takto: povoľuje užívanie stavebného objektu SO 05: Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch.

Vonkajši vodovod a vonkajšia splašková a dažďová kanalizácia
Okresny úrad Martin, odbor starostlivosti o Životné prostredie povoľuje užívanie vodnej stavby na pozemkoch s parc. k.ú.. Košt'any nad Turcom, k jej určenému účelu - zabezpečeniu pitnej vody z verejného vodovodu, odvedeniu splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie a odvedeniu vôd z povrchového odtoku z účelových komunikácii z novej IBV do vsaku. Obsahuje : vonkajši vodovod, vodovodné prípojky, vonkajšia kanalizácia splašková, kanalizačné prípojky, vonkajšia kanalizácia dažďová.

Energetika
Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke, Žiiina, podľa .ust. §82 ods.1 stavebného zákona rozhodla takto: povol'uje užívanie stavby Košťany nad Turcom na jej všetkých parcelách.

POLOHA:
Za situovanie stavby na stavebnej parcele určuje poloha existujúcej a územným plánom navrhovanej priemyselnej zóny, poloha komunikácie západne od priemyselnej zóny – štátnej cesty č.I/65- Martin – Turčianske Teplice, súkromných parciel s rodinnými domami a ich komunikáciou z južnej strany a parcelami s poľnohospodárskou pôdou zo severnej a východnej strany. Pre potreby dokumentácie k územnému konaniu bolo vykonané šetrenie polohy existujúcich inžinierskych sietí a vypracovanie polohopisu a výškopisu tohto územia. Výrazným argumentom pre výber staveniska bol jestvujúci vjazd a výjazd na priľahlú štátnu cestu č.I/65.

CENA POZEMKU:
Od 75 € – do 109 € / m² s DPH
V cene je zahrnutá provízia RK, kompletný právny servis, úhrada správnych poplatkov, poradenstvo k prevodu nehnuteľnosti a bezplatná ponuka financovania prostredníctvom hypotekárneho úveru.

KONTAKT:
Mgr. Vlasta Ždanská
SLOVENSKÁ REALITNÁ AGENTÚRA
Májkova 3, 811 07 Bratislava
Slovenská republika
mobil: +421 908 821 357
e-mail: zdanska-ZVNC-sra.sk
web: sra.sk

 
Cena:
75,00 €
Kraj:Žilinský kraj
Okres:Martin
Obec:Košťany nad Turcom
Kategória:Pozemky
 
Vodovod:na pozemku
Elektrina:na pozemku
Plyn:neuvedené
Kanalizácia:na pozemku
Plocha pozemku:566 m2
 
ID inzerátu:1601